CTP News

CTP News Center

ISO 14001 statement

13

06

2011

The management of CTP has realised the necessity to satisfy overall needs of our customers. High standard and professionalism in this aspect is assuring the best quality and to keep ahead of competitors and also the deciding factor for continuous prosperity of the company. We regard the environmental protection to be not just substantial part of our business philosophy but also the question of our attitude towards common values. Therefore all our business activities are conducted in an environment-friendly way.

This approach allows us to set the following policies in place. These policies provide solid foundations for effective management and also fulfilment of ČSN EN ISO 14001 standards.

Management of CTP Invest s.r.o. ordain the following:

 

* To conduct our business in compliance with valid laws and requirements and to continuously improve precaution in environmental protection

* To be flexible and prompt to changes in legislation, development, technical evolution, changes in our customer‘s needs and expectations and other possible requirements in our field of business. To act accordingly to these changes and apply new technologies and services

* To define suitable environment protection system with long term goals, that will be monitored and renewed in regular periods.

* To consider environmental issues in everyday business conduct and communicate openly with any other subjects involved.

* To support and require from our suppliers to be in accordance with our environmental standards

* To take into account our enviromental standards when it comes to natural resources consumption. To eliminate possible negative impact on environment caused by our actions or actions of our customers.

* To follow the principles of continuous improvement, specifically to maintain, develop and improve our management system. To pursue all our business endeavours to be managed in the most effective way and with respect to actual market requirements

* To secure necessary resources and develop suitable technical background to fulfil our policy. Emphasis is put on continuous education of our employees, which is essential in providing top quality services and thein motivation which is crucial for the company’s growth.

* To keep our positition of most respected professional on the market.

This policy is binding for all our employees. All our employees have been apprised with the policy and have commited to couly. This policy is reassurance to all our customers, suppliers and public, that all our activities aim at highest standards of their satisfaction and fulfills all requierements connected with ČSN EN ISO 14001 standards.

 

Humpolec 1. 3. 2011

Remon Leonard Vos, Managing Director of CTP

 

CZ version

 

Vedení společnosti CTP Invest s.r.o si uvědomuje, že jen trvalé uspokojování potřeb zákazníků službami na vysoké profesionální a odborné úrovni je základem úspěchu v soutěži s konkurencí a rozhodujícím faktorem pro dosažení trvalé prosperity firmy. Ochranu životního prostředí považuje nejen za podstatnou část svých podnikatelských aktivit, ale také za otázku postoje k základním obecným hodnotám. Veškeré činnosti společnosti chce řídit tak, aby nebylo ohrožováno životní prostředí.

Tyto postoje umožňují stanovit následující politiku společnosti, která zajišťuje efektivní řízení společnosti a současné dodržování požadavků norem ČSN EN ISO 14001.

Vedení společnosti CTP Invest s.r.o. stanovuje následující závazky:

 

* Řídit se relevantními zákonnými a jinými požadavky, neustále se zlepšovat a preventivními opatřeními zvyšovat ochranu životního prostředí.

* Flexibilně reagovat na změny právních předpisů, nové odborné poznatky, technický vývoj, změny očekávání a potřeb našich zákazníků a dalších požadavků týkajících se oblasti našeho působení a v souvislosti s tím aplikovat nové technologie a rozšiřovat sortiment našich služeb.

* Stanovit vhodný systém řízení ochrany životního prostředí s dlouhodobými cíli, které budou pravidelně sledovány a obnovovány.

* Brát v úvahu environmentální otázky ve svých každodenních činnostech a otevřeně komunikovat se všemi zainteresovanými stranami.

* Podporovat popř. požadovat, aby naši dodavatelé přistoupili na naše environmentální hlediska.

* Zohledňovat environmentální otázky při realizaci zakázek s ohledem na spotřeby zdrojů. Snažit se snižovat možné negativní dopady na životní prostředí způsobené naší činností nebo našich zákazníků i nad rámec těchto právních předpisů.

* Vycházet z principu neustálého zlepšování, tzn. udržovat, rozvíjet a dále zlepšovat náš systém řízení a k tomu poskytovat potřebné zdroje. Usilovat o to, aby všechny součásti společnosti byly řízeny co nejefektivněji a to i s ohledem na požadavky trhu.

* Zabezpečovat potřebné zdroje a vytvářet vhodné technické zázemní pro plnění deklarované politiky s tím, že důraz bude kladen především na soustavný růst kvalifikace pracovníků, která představuje významný faktor ovlivňující kvalitu poskytovaných služeb, a na jejich motivaci, jako důležitý zdroj rozvoje společnosti.

* Chceme udržet své postavení na našem trhu, jako jedné z odborně nejuznávanějších společnosti.

Tato politika je závazná pro všechny zaměstnance společnosti. Zaměstnanci s ní byli seznámeni a zavázali se k jejímu dodržování. Tato politika je zárukou pro všechny zákazníky, zaměstnance a veřejnost, že veškerá činnost společnosti směřuje v jejich prospěchu k dodržování zásad standardů ČSN EN ISO 14001.

Humpolec 1.3.2011                                                               Remon Vos, jednatel společnosti